پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) – گروال (۱۹۸۲)

پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) – گروال (۱۹۸۲)

پرسشنامه راهنمای نیازهای (GNI) برای استفاده در یک مطالعه تحقیقاتی برای تشخیص نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان توسط پژوهشگران تهیه شد. ابزار راهنمایی مشابه (GNI) برای استفاده در ارزیابی نیازهای راهنمایی دانش آموزان برای استفاده در راهنمایی آنها بسیار محدود است. (GNI) برای تشخیص نیازهای خیلی ضروری و ضروری دانش آموزان توسط خود آنها پر می شود. (GNI) ساختار سیستم نیازهای هر دانش آموز را مورد توجه قرار می دهد تا درجه ارضای انواع نیازهای دانش آموزان توسط مدرسه یا سیستم راهنمایی اندازه گیری شود.

رایج ترین ساختار نیازهای انسانی که در روانشناسی سازمانی به کار می رود نظریه پیشنهادی مازلو (۱۹۵۴) بوده است. او پنج مقوله از نیازهای انسانی را نام می برد که با سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند که در آن نیازهای سطحی بالاتر در صورتی مطرح می شوند که نیازهای سطحی پایین تر  حداقل تا حدودی ارضا شده باشد.

قبل از کارموری (۱۹۳۸) برای تشخیص و طبقه بندی نیازها به دو مقوله گسترده – یعنی نیازهای اولیه (احشازاد) و ثانویه (روان زاد) – قابل ذکر است البته نیازهای اولیه مورد نظر او مربوط به ارضای نیازهای جسمانی است و نیازهای ثانویه مربوط به ارضای نیازهای روانی یا عاطفی همچون نیاز به پیشرفت، قدردانی، پایگاه مطلوب اجتماعی، قدرت و محبت است. شیپلی و وارف (۱۹۵۲) برای سنجش نیاز به دلبستگی به توفیقاتی دست یافتند و وارف نیاز به قدرت را اندازه گرفت. هوروکس (شارما، ۱۹۶۹) دریافت که شدت نیازها در مرحله نوجوانی تا حدودی متفاوت می گردد.

به منظور سنجش راهنمای نیازهای (GNI) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۵ گویه و پنج جنبه I. جسمانی، II. اجتماعی، III. روانی، IV. تحصیلی، V. شغلی می‌باشد که از پژوهش معتبر دکتر جی.اس.گروال (۱۹۸۲) استخراج شده‌اند.