پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه ریس و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه ریس و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش و ارزیابی شفقت به خود می توان از فرم کوتاه پرسشنامه شفقت به خود ریس و همکاران (۲۰۱۱) استفاده کرد که دارای ۱۲ گویه است. مقیاس ۱۲ ماده‌ای خود دلسوزی فرم کوتاه یا همان پرسشنامه شفقت خود توسط ریس، پامیر، نف و ون‌گاچت در سال ۲۰۱۱ ساخته شد. نسخه بلند این مقیاس در سال۲۰۰۳ و با ۲۶ ماده ساخته شده بود. پاسخ های آن در یک دامنه ۵ درجه ای لیکرتی قرار می گیرند. این مقیاس سه مولفه دو قطبی را در ۶ زیر مقیاس مهربانی با خود/خود قضاوتی، ذهن آگاهی/همانندسازی افراطی و اشتراکات انسانی / انزوا اندازه گیری می کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش هایی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.