پرسشنامه رایگان نگرانی پن استت (PSWQ) – می یر، میلر، متزگر و بورکووک (۱۹۹۰)

پرسشنامه رایگان نگرانی پن استت (PSWQ) – می یر، میلر، متزگر و بورکووک (۱۹۹۰)

به منظور سنجش میزان نگرانی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر می­یر، میلر، متزگر و بورکووک (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.