پرسشنامه رضایت اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه رضایت اجتماعی – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت اجتماعی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و ابعاد رضایت از اوضاع فردی و رضایت از اوضاع اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.