پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI) – سوئوتو و گارسیا (۲۰۰۲)

پرسشنامه رضایت از تن انگاره (SWBI) – سوئوتو و گارسیا (۲۰۰۲)

به منظور بررسی رضایت یا نارضایتی فرد از بدن خود (رضایت از تن انگاره) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و ابعاد رضایت از تن انگاری و نارضایتی از تن انگاره می‌باشد که از پژوهش معتبر سوئوتو و گارسیا (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.