پرسشنامه رضایت از زندگی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

پرسشنامه رضایت از زندگی دانشجویان – بلوردی (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت از زندگی دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بلوردی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.