پرسشنامه رضایت از زندگی سالمندان – نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱) – ۲۰ گویه ای

پرسشنامه رضایت از زندگی سالمندان – نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱) – ۲۰ گویه ای

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت از زندگی سالمندان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و پنج زیر مقیاس میل به زندگی، شکیبایی و ثبات قدم، همخوانی آرزوها و اعمال تحقق یافته، چگونگی خلق و خودانگاره مثبت می‌باشد که از پژوهش معتبر نیوگارتن و همکاران (۱۹۶۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.