پرسشنامه رضایت جنسی (ISS) – هادسون و همکاران (۱۹۸۱) – ۲۸ گویه ای

پرسشنامه رضایت جنسی (ISS) – هادسون و همکاران (۱۹۸۱) – ۲۸ گویه ای

رضایت جنسی: یکی از جنبه های مهم زندگی زناشویی، تمایل جنسی است. رضایت جنسی میزان خرسندی زوج ها از مسائل جنسی و توانایی لذت بردن و لذت دادن به یکدیگر است. لذت جنسی موجب می گردد بسیاری از مشکل های روزمره زندگی و اختلاف های زناشویی نادیده گرفته شود و وابستگی های عاطفی بین زن و شوهر افزایش یابد. پژوهشگران برای تعریف و اندازه گیری رضایت جنسی از چندین روش استفاده کرده اند. لاورانس و بایرز (۱۹۹۸) رضایت جنسی را اینگونه تعریف می کنند: واکنش مؤثری که از ارزیابی ذهنی مثبت یا منفی ابعاد مرتبط با رابطه ی جنسی به وجود می آید. رضایت جنسی عموماَ به صورت درجه ای که یک شخص از جنبه جنسی رابطه اش راضی یا خوشحال است تعریف می شود. رضایت جنسی واکنش مؤثری است که از ارزیابی ذهنی مثبت یا منفی ابعاد مرتبط با رابطه جنسی به وجود می آید.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه می‌باشد که از پژوهش هادسون و همکاران (۱۹۸۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.