پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

پرسشنامه رضایت شغلی – احمدی (۱۳۹۱)

به منظور ارزیابی رضایت شغلی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و دو بعد رضایت شغلی درونی و بیرونی می‌باشد که از پژوهش معتبر احمدی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.