پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه رضایت شغلی – جونز و همکاران (۲۰۰۷)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جونز و همکاران (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.