پرسشنامه رایگان رضایت مشتریان CSS – فائو و فرگوسن (۲۰۱۳)

پرسشنامه رایگان رضایت مشتریان CSS – فائو و فرگوسن (۲۰۱۳)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فائو و فرگوسن (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. این مقیاس براساس یک استاندارد پذیرفته شده به نام شاخص رضایت مشتریان یا American Customer Satisfaction Index یا ACSI طراحی گردیده است.