پرسشنامه رضایت مشتری از برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (۲۰۱۸)

پرسشنامه رضایت مشتری از برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (۲۰۱۸)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتری از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جیوانیس و آتاناسوپلو (۲۰۱۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.