پرسشنامه رایگان رضایت مشتری – بولحسنی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رایگان رضایت مشتری – بولحسنی (۱۳۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بولحسنی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.