پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه رضایت مشتری – لوید و همکاران (۲۰۱۴)

رضایت عبارت است ازارزیابی خرید در نقطه فروش ازمحصولات یاخدمات بادرنظرگرفتن انتظارات است. مشتریانی که از سازمان رضایت دارند، تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل میکنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش میدهند.

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لوید و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.