پرسشنامه رفاه عاطفی – صالح ترکستانی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رفاه عاطفی – صالح ترکستانی (۱۳۹۴)

رفاه عاطفی کارکنان: رفاه کارکنان فضای معنوی در محیط کار، چهار چوبی از ارزشهای سازمانی است و نشانه آن وجود فرهنگی است که کارکنان را به طور فزاینده ای از میان فرآیندهای کاری فراتر می برد و فهم آنها را از ارتباط با دیگران بهبود می بخشد به گونه ای که احساس لذت را تجربه می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی رفاه عاطفی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر صالح ترکستانی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.