پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

پرسشنامه رفتارهای رهبری – کوزس و پاسنر (۱۹۸۷)

رفتار رهبری: هر رهبر دارای رفتار رهبری است که از آن برای تاثیر گذاری بر افراد استفاده می کند. رفتار رهبری عبارت است از الگوهای دائمی و مستمری که افراد هنگام کار با دیگران از آن استفاده می کنند و توسط افراد درک می شوند. ابعاد رفتارهای رهبری عبارتند از:

  • الگوسازی: مشخص کردن مسیر مورد نظر از طرف رهبران تا برای آنچه که انتظار دارند افراد به فعالیت بپردازند، الگوسازی شامل در نظر گرفتن نمونه و الگو و برنامه ریزی برای پیروزی های کوچک می باشد.
  • چشم اندازمشترک: تخیل یا چشم انداز نیرویی است که آینده را ایجاد می کند. بنابر این تلقین چشم انداز مشترک شامل؛ تجسم کردن آینده و جلب دیگران برای دنبال کردن آینده می باشد.
  • به چالش طلبیدن فرایند: به چالش طلبیدن فرایند شامل جستجوی فرصت برای آزمایش و خطر کردن و یافتن راه هایی برای تغییر وضع موجود و ریسک کردن به منظور بهبود راهکارها می باشد.
  • توانمندسازی: توانمند سازی کارکنان به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک می‌کند تا توانایی لازم برای تصمیم گیری مستقل را بدست آورند، این فرآیند نه تنها در عملکرد افراد، بلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است.
  • قوت قلب دادن: قوت قلب دادن شامل، به رسمیت شناختن مشارکت فردی و شناخت نقش افراد و جشن گرفتن موفقیت ها و دستاوردها می باشد.

به منظور ارزیابی رفتارهای رهبری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و پنج بعد الگوسازی، ایجاد چشم انداز مشترک، به چالش طلبیدن فرآیند، توانمند سازی کارکنان و تشویق (قوت قلب) می‌باشد که از پژوهش معتبر کوزس و پاسنر (۱۹۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.