پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

پرسشنامه رفتار خرید سبز – لی (۲۰۱۰)

رفتار خرید سبز: رفتار خرید سبز به عنوان رفتار خرید سازگار با محیط زیست تعریف می شود که مصرف کننده در حین انجام آن، دغدغه مصرف محصولاتی را دارد که به محیط زیست سود برسانند.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار خرید سبز می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.