پرسشنامه رفتار خوردن کودکان (CEBI) – آرشر و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه رفتار خوردن کودکان (CEBI) – آرشر و همکاران (۱۹۹۰)

مشکلات رفتار خوردن: شامل آشفتگی های شدید در رفتار غذا خوردن است. به منظور سنجش و ارزیابی خوردن و مشکلات رفتاری کودکان ۲ تا ۱۲ ساله هنگام صرف غذا (رفتار خوردن کودکان) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آرشر و همکاران (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.