پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع – شول و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع – شول و همکاران (۱۹۸۳)

فعالیت هایی انجام شده توسط هر یک از اعضای کانال و شکبه توزیع برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و استراتژی های بازاریابی سایر اعضای کانال و به منظور کنترل جنبه های مختلف عملیات کانال، رفتار رهبری شبکه توزیع نامیده می شود.

به منظور بررسی رفتار رهبری شبکه توزیع می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و ابعاد رهبری مشارکتی، رهبری حمایتی و رهبری دستوری می‌باشد که از پژوهش معتبر شول و همکاران (۱۹۸۳) استخراج شده‌اند. از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.