پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری – آهن و راهو (۲۰۱۴)

پرسشنامه رفتار مشارکت مشتری – آهن و راهو (۲۰۱۴)

رفتار مشارکتی مشتری: رفتار مشارکت مشتری به عنوان تمامی فعالیت های هیجانی و فیزیکی مشتری در مواجهه با خدمات تعریف می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مشارکتی مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آهن و راهو (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.