پرسشنامه رفتار مشتری در خرید آنلاین – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه رفتار مشتری در خرید آنلاین – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مشتری در خرید آنلاین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و سه بعد قصد خرید مجدد از وب سایت، تبلیغات دهان به دهان و بازدید مجدد از وب سایت می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.