پرسشنامه رفتار مشتری مداری – فو (۲۰۱۳) – ۶ گویه ای

پرسشنامه رفتار مشتری مداری – فو (۲۰۱۳) – ۶ گویه ای

رفتار مشتری مداری: رفتار مشتری مداری در شرکت های خدماتی می تواند با گویه هایی از قبیل احساس لذت کارکنان در زمان خدمات رسانی به مشتریان، شاد و خوشحال بودن در زمان انجام وظیفه، پیشبینی نیازهای مشتریان، ارضای نیازهای مشتریان به بهترین وجه ممکن و در کوتاه ترین زمان سنجیده شود.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مشتری مداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فو (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.