پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده – عمویی (۱۳۹۶)

رفتار مصرف کننده: شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و اجتماعی است که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. رفتار مصرف کننده عبارت است از مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه چیزهایی می خرند و چرا خرید می کنند رفتار مصرف کننده مجموعه فعالیت هایی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می گیرد، این فعالیت ها شامل فرایند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می پذیرد.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد قصد مصرف، قصد خرید، برنامه ریزی مالی، عدم تعلق فکری و منطقی بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر عمویی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.