پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) – آیبرگ و پینکاس (۱۹۹۹)

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) – آیبرگ و پینکاس (۱۹۹۹)

به منظور سنجش رفتارهای مشکل ساز و ایذایی رایج در کودکان و نوجوانان ۱۶-۲ سال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و دو مقیاس شدت و مشکل می‌باشد که از پژوهش معتبر آیبرگ و پینکاس (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.