پرسشنامه رایگان رقابت پذیری در بانک ها – زادپایدار (۱۳۹۵)

پرسشنامه رایگان رقابت پذیری در بانک ها – زادپایدار (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی رقابت پذیری در بانک ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه و ابعاد وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری محوری، خدمات بین المللی و خدمات الکترونیکی می‌باشد که از پژوهش معتبر زادپایدار (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.