پرسشنامه رهبری اخلاقی (ELS) براون و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه رهبری اخلاقی (ELS) براون و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی رهبری اخلاقی می‌توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای  ۱۰ گویه می‌باشد که از منبع معتبر براون و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند که روایی و پایایی آن در پژوهشی در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.