پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

پرسشنامه رهبری تأملی – طاهری و طاهری (۱۳۹۶)

بنا به نظر کاستلی (۲۰۱۲) رهبری تأملی را بر اساس الگویی که شامل پنج مولفه است، تعریف می کند. رهبری تأملی از طریق این ۵ مولفه تحقق پیدا می کند:

  • گشودگی: توانایی مدیر در ایجاد محیطی امن که تسهیم تجارب و اعتماد را در بین کارکنان ترویج می کند.
  • هدف: توانایی مدیر در گره زدن تجارب، وظایف و مسئولیت های کارکنان به اهداف سازمان به نحوی که اثربخشی به حداکثر برسد.
  • احساس امنیت: مدیران کارکنان خود را تشویق می کنند تا از تجارب گذشته در جهت بهبود رفتار و عملکرد آینده خود بهره بگیرند.
  • به چالش کشیدن: توانایی مدیر در به چالش کشیدن کارکنان به جهت زیر سؤال بردن ارزشها، باورها و مفروضات خود که حاصل تجارب آنها در نظام های ارزشی متفاوت است.
  • گفتگو و بازخورد مستمر: گفتگوی مستمر با کارکنان به منظور ارائه بازخورد مناسب به تجارب و مشاهدات آنها.

به منظور سنجش و ارزیابی رهبری تأملی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه و ۵ مولفه گشودگی، هدف، احساس امنیت، به چالش کشیدن، و گفتگو و بازخورد مستمر می‌باشد که از پژوهش معتبر طاهری و طاهری (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.