پرسشنامه رهبری خدمتگزار در ورزش – هامرمیستر و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار در ورزش – هامرمیستر و همکاران (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی رهبری خدمتگزار در ورزش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و سه بعد فروتنی، خدمت رسانی و اعتماد می‌باشد که از منبع معتبر هامرمیستر و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آنها در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.