پرسشنامه رهبری خدمت گزار تیلور (۲۰۰۲)

پرسشنامه رهبری خدمت گزار تیلور (۲۰۰۲)

به منظور ارزیابی سبک رهبری خدمت گذار در رهبران از ابعاد مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می‌باشد که از پژوهش معتبر تیلور (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.