پرسشنامه رهبری مخرب – هونگ لو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه رهبری مخرب – هونگ لو و همکاران (۲۰۱۲)

رهبری مخرب: تمایل به رفتار مخرب دارند جهت گیری خودخواهانه دارند و بیشتر بر نیازهای خودشان تمرکز دارند تا نیازهای زیر دستان خود. دیدگاه ما دربارهی رهبری مخرب بین داشتن نقش رهبری و موثر بودن در این نقش تمایز قایل است.

جهت گردآوری داده ها در مورد رهبری مخرب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار بعد فساد رهبری، سخت گیری بیش از اندازه زیردستان، سوء استفاده از زیردستان و کمبود اخلاق حرفه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر هونگ لو و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.