پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی – کلونوف و لندرین (۱۹۹۵)

پرسشنامه رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی – کلونوف و لندرین (۱۹۹۵)

ابزار رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی یک پرسشنامه خودسنجی و حاوی ۲۰ گویه است که در مقیاس لیکرت ۶ درجه ای (۱ =رویداد هرگز اتفاق نیفتاده است تا ۶ =رویداد تقریباً همیشه اتفاق افتاده است) نمره گذاری می شود. به هر گویه دو بار پاسخ داده می شود، یک بار برای ارزیابی میزان رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طول زندگی و یک بار برای ارزیابی میزان این رویدادها در سال گذشته. بر اساس تحلیل عاملی کلونوف و لندرین (۱۹۹۵) سؤالات این پرسشنامه فراوانی رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی تجربه شده توسط زنان را در چهار حوزه تحقیر تبعیض آمیز جنسی و پیامدهای آن، تبعیض جنسیتی در روابط دور، تبعیض جنسیتی در روابط نزدیک و تبعیض جنسیتی در محیط کار ارزیابی می کنند.