پرسشنامه رویکردهای مطالعه (ASSIST) – انتویستل و تیت (۱۹۹۷)

پرسشنامه رویکردهای مطالعه (ASSIST) – انتویستل و تیت (۱۹۹۷)

به منظور سنجش رویکردهای مطالعه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵۲ گویه و ابعاد رویکرد عمیق (جستجوی معنی، اندیشه‌های مرتبط، استفاده از شواهد و علاقه به نظریه ها)، رویکرد راهبردی (مطالعه منظم، مدیریت زمان، هشیاری در برابر تقاضاهای تکلیف، دستیابی و کنترل و تنظیم اثربخشی) و رویکرد سطحی (بی هدفی، به یادسپاری نامربوط، برنامه درسی محدود و ترس از شکست) می‌باشد که از پژوهش معتبر انتویستل و تیت (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.