پرسشنامه رایگان زمینه‏ یاب ارزش‏ های ازدواج (MVS) – دلخموش (۱۳۸۶)

پرسشنامه رایگان زمینه‏ یاب ارزش‏ های ازدواج (MVS) – دلخموش (۱۳۸۶)

به منظور ارزیابی ارزش ‏های فرهنگی برای ازدواج (زمینه‏ یاب ارزش‏ های ازدواج) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۶ گویه و ابعاد محاط شدگی، خودپیروی عقلی، خودپیروی عاطفی، سلسله مراتبی، برابرنگری می‌باشد که از پژوهش معتبر دلخموش (۱۳۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.