پرسشنامه سازگاری معنوی – رسولی (۱۳۸۸)

پرسشنامه سازگاری معنوی – رسولی (۱۳۸۸)

سازگاری معنوی – مذهبی عبارت از «جستجوی معنای زندگی به کمک شیوه های روحانی در هنگام بروز تنش » می باشد. اندازهگیری این گونه سازگاری نیازمند بررسی آن است که چگونه یک فرد از معنویت و مذهب، برای درک تنش زا و کنارآمدن با عوامل تنش بهره می گیرد.

به منظور بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۹ گویه و ابعاد معنا داشتن زندگی، ارتباط با خداوند، جستجوی حمایت معنوی می‌باشد که از پژوهش معتبر رسولی (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.