پرسشنامه سبک زندگی – کرن و همکاران (۱۹۹۳) – ۳۴ گویه ای

پرسشنامه سبک زندگی – کرن و همکاران (۱۹۹۳) – ۳۴ گویه ای

سبک زندگی: سبک زندگی مجموعه ای است طرح و نمونه های عادتی رفتار که دارای ثبات زمانی بوده و برای تأمین امنیت خاطر فرد لازم است. کرن و اکستین به نقل از دیسک و بیتر (۲۰۱۱) بیان می کنند که مجموعه نظام معانی دریافت شده توسط ما در رابطه با تجاربی که در زندگی روزمره خود با دیگران حاصل می کنیم در اکثر مواقع منجر پدیدآیی داستان یا نمایشنامه ای می گردد که موضوع آن درباره این است که ما که هستیم؟ اطرافیان ما که هستند؟ چقدر برای خود، دیگران و دنیایی که در آن زندگی می کنیم ارزش قائل هستیم؟ معیار این ارزش گذاری چیست و چه تصمیمات، عقاید و مرزهای اخلاقی است که از آنها تبعیت می کنیم؟ به تعبیری شیوه زندگی همان چیزی است که روان شناسان دیگر به آن شخصیت می گویند.

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه سبک زندگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه و ۵ خرده مقیاس اصلی شامل علاقه اجتماعی، کنار آمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تأیید و محتاط بودن می‌باشد که از پژوهش معتبر کرن، کارلت و ویلر (۱۹۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.