پرسشنامه سبک زندگی VALS

پرسشنامه سبک زندگی VALS

سبک زندگی مفهوم روانشناختی است که می تواند توسط فعالیت های فردی، روش تفکر، نوع زندگی و چرخه زندگی، و عملکردها در پاسخ فرد به تحریکات محیطی ارائه شود. تاکنون چندین موسسه تحقیقاتی طبقه بندی هایی در مورد سبک زندگی ارائه کرده اند. طبقه بندی که بیشترین مورد استفاده را داشته است طبقه بندی متعلق به SRI3 است که طبقه بندی والس نام دارد. والس (ارزش ها و سبک زندگی) یک مدل توسعه یافته توسط SRI مشاوره اطلاعات کسب و کار (BI-SRIC) (کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا) در دهه۱۹۷۰ است. اصل اساسی در والس این است که مردم شخصیت خود را از طریق رفتارهای خود ابراز می کنند. والس به طور خاص بخش های مصرف کننده را براساس ویژگی های شخصیتی که رفتار در بازار را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می کند. به جای نگاه کردن به آنچه که مردمان انجام می دهند و جداکردن افراد با فعالیت های مشابه، والس از روانشناسی برای بخشبندی افراد باساس صفات شخصیتی متمایز استفاده می کند. با توسعه جامعه و گسترش رشته های کاربردی، والس نیز تغییر کرده و مصرف کنندگان را به هشت گروه تقسیم می کند که نه تنها شامل متغیرهای روانی می شود، بلکه درآمد، میزان تحصیلات، خواسته های خرید و دیگر عوامل را اضافه می کند. ارزش ها و سبک زندگی عامل تعیین کننده در تصمیم گیری مصرف کننده می باشند. در طبقه بندی جدید که والس ۲ نام دارد مصرف کنندگان براساس دو بعد اصلی خودگرایی و منابع، طبقه بندی شده اند. بعد خودگرایی سه شیوه مختلف خرید را در بر می گیرد. شیوه اول، شامل مصرف کنندگان اصول گرایی است که خریدهای آنان براساس نظرات شان درباره جهان هستی و آنطوری که این جهان باید باشد، قرار دارد. شیوه دوم، شامل خریداران شأن گراست که تصمیم گیری های خرید آنان برپایه اعمال و نظرات دیگران قرار دارد. و شیوه سوم، شامل خریداران عملگرایی است که تصمیم گیری ایشان منبعث از علاقه ی ایشان به کار و فعالیت، تنوع پذیری و قبول سبک است. مصرف کنندگان با هریک از این جهت گیری ها، خود بنا بر منابع-شان به دو قسمت طبقه بندی شده اند. منابع مصرف کنندگان، شامل سطح بالا یا پایین درآمد، تحصیلات، ثروت، اعتماد به نفس، فعال بودن و سایر عوامل می شود. مصرف کنندگان دارای سطوح مختلف منابع، خود نیز بدون توجه به خودگرا بودن به گروه های جداگانه طبقه بندی می شوند. یک نفر قادر است در طول زندگی چندین سبک زندگی را تجربه کند. سبک زندگی مردم در رفتار خریدشان تاثیر دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی سبک زندگی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۴ گویه و ۸ نوع سبک زندگی موفقان، سبک زندگی معتقدان، سبک زندگی تجربه کنندگان، سبک زندگی نوآوران، سبک زندگی سازندگان، سبک زندگی مبارزین، سبک زندگی بازماندگان، سبک زندگی متفکران می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.