پرسشنامه رایگان سبک های تفکر – استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۷)

پرسشنامه رایگان سبک های تفکر – استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۷)

سبک های تفکر: استرنبرگ سبک تفکر را به‌عنوان طریقی که فرد می‌اندیشد، تعریف کرده است؛ سبک تفکر یک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی‌هایمان اشاره می‌کند. افراد ممکن است عملاً در توانایی‌ها مشابه اما در سبک‌های تفکر متفاوت باشند (استرنبرگ، ۱۹۹۸). فرایند شناخت درونی که گاهی اوقات می‌تواند به‌صورت رفتار بیرونی خود را نشان دهد (مایر،۱۹۹۰).

به منظور بررسی انواع سبک های تفکر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۵ گویه و سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه می‌باشد که از پژوهش معتبر استرنبرگ و واگنر(۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.