پرسشنامه سبک های جنسی (SMQ) – نوبره (۲۰۰۳) – نسخه مونث

پرسشنامه سبک های جنسی (SMQ) – نوبره (۲۰۰۳) – نسخه مونث

به منظور ارزیابی افکار، هیجانات و پاسخ جنسی گزارش شده در طول فعالیت جنسی می توان از پرسشنامه سبک های جنسی (SMQ) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه و سه خرده مقیاس فکر خودکار، پاسخ هیجانی و پاسخ جنسی می‌باشد که از پژوهش معتبر نوبره (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.