پرسشنامه رایگان سخت کوشی بارتون

پرسشنامه رایگان سخت کوشی بارتون

به منظور بررسی سخت کوشی می توان از پرسشنامه سخت کوشی بارتون که فراهم شده است و دارای ۴۵ گویه می باشد استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.