پرسشنامه سرخوردگی زناشویی کایزر (۱۹۹۳)

پرسشنامه سرخوردگی زناشویی کایزر (۱۹۹۳)

به منظور سنجش سرخوردگی زناشویی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه و ابعاد دلبستگی آن؛ بیگانگی هیجانی و حمایت هیجانی می‌باشد که از پژوهش معتبر کایزر (۱۹۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.