پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) – شیرد و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) – شیرد و همکاران (۲۰۰۹)

سرسختی ذهنی: عبارت است از توانایی مقابله با فشارها و سختی ها، عبور از موانع و شکست ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در سطوح بالای رقابتی و رقابت جویی. به باور جونز (۲۰۰۲) سرسختی ذهنی، داشتن برتری و مزایای روانی ارثی و یا توسعه داده شده ای است که در نتیجه آن، ورزشکار به صورت عمومی، مقابله و مواجهه بهتری نسبت به حریف خود با بسیاری از نیازمندی هایی که ورزش بر عملکرد اعمال می کند (مسابقه، تمرین و شیوه زندگی) دارد و به صورت اختصاصی از ثبات و پایداری بهتری نسبت به حریف خود در مصمم بودن، تمرکز داشتن و با اعتماد به نفس بودن و همچنین کنترل شرایط پرفشار، برخوردار می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی سرسختی ذهنی ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و سه خرده مقیاس اطمینان، ثبات و کنترل می‌باشد که از پژوهش معتبر شیرد و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.