پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

به منظور ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ و ۶ بعد راهبردها و برنامه های سازمان شما، توسعه راهبردهای خود برای رهبری و مدیریت، راهبردهای شما برای مدیریت و توسعه موثر کارکنان، فرهنگ و ارزشهای سازمان شما، قدردانی و پاداش و ارزیابی اثربخشی و بهبود رویکرد شما می باشد.