پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲)

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲)

به منظور سنجش سلامت معنوی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد سلامت معنوی و سلامت وجودی می‌باشد که از پژوهش معتبر پولوتزین و الیسون (۱۹۸۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.