پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

به منظور سنجش مهارت های روانی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۸ گویه و ابعاد مهارت‌های روانی پایه (اعتماد به نفس، هدف‌گزینی و تعهد)، مهارت‌های روان‌تنی (واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی یا آرام‌سازی و نیروبخشی) و مهارت‌های شناختی (تمرکز، بازیابی تمرکز، تصویرسازی ذهنی، تمرین ‌ذهنی و طرح‌ریزی مسابقه) می‌باشد که از پژوهش معتبر دوراندبوش و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در چندین پژوهش داخلی مورد تأیید قرار گرفته است.