پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R) – مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳)

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R) – مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳)

به منظور سنجش نگرش نسبت به مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و ابعاد اول نگرش نسبت به معلم و کلاس، دوم انگیزش/ خود نظم دهی، سوم نگرش نسبت به مدرسه، چهارم ادراک خود تحصیلی و پنجم ارزش‌گذاری هدف‌ها می‌باشد که از پژوهش معتبر مک کوچ و سیگل (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.