پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

به منظور سنجش و ارزیابی نیازها در اشخاص بر اساس طبقه بندی نیازهای مازلو می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۴ گویه و ابعاد نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، محبت، احترام، خودشکوفایی می‌باشد که از پژوهش معتبر اصغری پور (۱۳۷۳)  استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.