پرسشنامه سواد رسانه ای – فلسفی (۱۳۹۳)

پرسشنامه سواد رسانه ای – فلسفی (۱۳۹۳)

سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه ای است.

به منظور سنجش و ارزیابی سواد رسانه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و پنج بعد سنجش درک محتوای پیام های رسانه ای، سنجش آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای، سنجش گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای، سنجش نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای، سنجش تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای می‌باشد که از پژوهش معتبر فلسفی (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.