پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک (eHEALS) – نورمن و اسکینر (۲۰۰۶)

پرسشنامه سواد سلامت الکترونیک (eHEALS) – نورمن و اسکینر (۲۰۰۶)

به توانایی یافتن، درک و ارزیابی اطلاعات مرتبط با سلامت از منابع الکترونیک و اعمال این اطلاعات برای حل یا شناسایی یک مشکل بهداشتی، سواد سلامت الکترونیک گفته می شود. این تعریف شامل دو عنصر مهم می شود: توانایی افراد در ۱) درک اطلاعات سلامت و ۲) اتخاذ تصمیمات مناسب با این اطلاعات.

به منظور ارزیابی میزان سواد سلامت الکترونیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نورمن و اسکینر (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.