پرسشنامه سیستم های بازخورد استراتژیک – چری و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه سیستم های بازخورد استراتژیک – چری و همکاران (۲۰۱۴)

سیستم های بازخورد استراتژیک: سیستم های بازخورد استراتژیک، منابع اطلاعاتی هستند که امکان آرایه بندی وسیعی از اطلاعات برای تصمیم گیری و ساز و کارهای حمایتی از مدیران برای کمک به مهار شرایط عدم قعطعیت های بازار را فراهم می کنند. این سیستم ها به صورت هدف مندی طراحی شده اند تا روال مبتنی بر اطلاعات، نظارت بر مراحل تصمیم گیری و پردازش اطلاعات و بهبود سیستم های گزارش دهی را مدیریت نمایند، و سبب حفظ و یا تغییر الگوهای سازمانی فعالیت ها برای رسیدگی به تصمیمات صحیح در شرایط عدم قطعیت گردند. بنابراین به طور کلی نقش سیستمهای بازخورد استراتژیک به عنوان مکانیزم های پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت در شرایط عدم قطعیت مطرح است.

به منظور سنجش سیستم های بازخورد استراتژیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چری و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.