پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی (ISI) مورین (۱۹۹۳)

پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی (ISI) مورین (۱۹۹۳)

به منظور ارزیابی شدت بی خوابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر مورین (۱۹۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.